Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Starting Preschool Books to Read With Your Kids

Māra Zālīte ( Read ) Pieci pirksti10 thoughts on “Pieci pirksti

 1. says:

  Apžēliņ kā es šo brīnumu biju palaidusi garām nelasītu?Beidzot uzzināju par ko tā vispārējā sajūsma Pirmkārt grāmata ir izcila Otrkārt par tautas sāpīgāko tēmu uzrakstīt grāmatu kas neizklausās pēc kārtējās gaudu dziesmas ir vesela mākslaBeigās protams bija jāraud bet to jau mēs visi zinājām

 2. says:

  Tādas viennozīmīgas sajūsmas man nav jo tā īsti es Laurai nenoticēju Billei man ticība bija daudz lielāka Bet tā jau protams Sibīrijas bērns atpakaļ Latvijā bērnība vienmēr ar pasaules atklāšanu

 3. says:

  Patika Kaut gan nevienmērīgi brīžiem ļoti ļoti labi brīžiem nekā Brīžiem šķiet ka Zālīte aizmirsusi ka Laurai pieci gadi pārāk jau nu gudri spriež un tēlaini izsakās Jo sevišķi ja par sevi visu laiku runā 3 nevis 1 personā vecāki pat satraucās ka skolā nenotur par atpalikušu Vietām

 4. says:

  Es lasīju un atcerējos sevi kā bērnu Visus tos lielos pārdzīvojumus par mazām lietām Atcerējos to brīdi

 5. says:

  paķēra jauku Billes laiku vaibu bet iespējams ka tas bija pat ļoti nevietā – Alberts Bels tieši bez liekvārdības skaidri un kodolīgi rakstījis pasaulē visas nelaimes ceļas no salīdzināšanas bet ir grūti g

 6. says:

  Ziņa ka viena no ievērojamākajām latviešu dramaturģēm uzrakstījusi romānu mani ļoti ieintriģēja Un spriežot pēc bibliotēkā izstāvētās rindas ne tikai mani vien Turklāt tik nesen izdota grāmata pamanījās iekļūt „Lielās lasīšanas” TOP 100 – kas vēl papildus uzkurināja manu interesiDiemžēl atkal j

 7. says:

  burvīgi stāsti kas izstāstīti caur maza bērna sajūtām par atgriešanos no Sibīrijas un par šo atgriešanās prieku par bēdām kas gadās atgriežoties mājās taču neatrodot tās tādas pašas kā iepriekš un par maza b

 8. says:

  Ko jums mācīja skolā viņš jautāja māksliniecei Redzēt viņa atbildēja Un pēkšņi es sapratu ko man mācīja skolā Mani mācīja dzirdēt Varbūt tāpēc mans mēģinājums izveidot attiecības ar grāmatu bija noklausoties Un bel di vedremo no Pučīnī operas Madame Butterfly Tik neiederīgi tik neticami tas man izklausījās Gluži kā Annas Brigaderes un Jāņa Jaunsudrabiņa stāsti par apgarotajiem bērniem kuri veido attie

 9. says:

  To cik milzīga ir Latvijas vēstures trauma vislabāk parāda bezgalīgais literārais materiāls ko tā radījusi un kurā katra p

 10. says:

  Tai buvo pirmoji mano gyvenime latvių literatūros knyga Įspūdis puikus knygyne ieškosiu ką dar išleido lietuviškai nuostabioji Mara Zalite Penki pirštai tai istorija apie iš Sibiro grįžusią jauną šeimą pasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read & download ✓ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ü Māra Zālīte

Izmas Belševicas un no nesenā laikā publicētajām grāmatām Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā Dzejnieces pievēršanās prozai – grāmat. Ko jums m c ja skol vi jaut ja m ksliniecei Redz t vi a atbild ja Un p k i es sapratu ko man m c ja skol Mani m c ja dzird t Varb t t p c mans m in jums izveidot attiec bas ar gr matu bija noklausoties Un bel di vedremo no Pu n operas Madame Butterfly Tik neieder gi tik neticami tas man izklaus j s Glu i k Annas Brigaderes un J a Jaunsudrabi a st sti par apgarotajiem b rniem kuri veido attiec bas ar kokiem un ir tik dzi u p rdomu pilni Tom r Bizes M ma atkal ir sapinusi par cietu un es noticu noticu tik daudz kam aj gr mat L dz pusei past st tiem st stiem v rdiem bez noz mes atmi m bez v rdiem pr tu spridzino am v sturisko notikumu virkn jumam kas vienam b rnam ir dotais s kums no kura veidot savu dz ves st stu Noticu un beig s pat j tos pateic ga par to ka tikai mazliet man is st sts tika past st ts Nesaplosot mani

Characters Pieci pirksti

Pieci pirksti

„Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20 gadsimta 50 gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50–60 gadu mijā Grā. T das viennoz m gas saj smas man nav jo t sti es Laurai nenotic ju Billei man tic ba bija daudz liel ka Bet t jau protams Sib rijas b rns atpaka Latvij b rn ba vienm r ar pasaules atkl anu vietumis oti aizkustino i

Read & download ✓ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ü Māra Zālīte

Mata pārliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata Ernesta Birznieka Upīša Viļa Plūdoņa Annas Brigaderes Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņa Kalniņa V. Es las ju un atcer jos sevi k b rnu Visus tos lielos p rdz vojumus par maz m liet m Atcer jos to br di kad stundu raud ju mammai uz pleca p c tam kad pr ts bija aptv ris baigo faktu ka es reiz mir u t pat k bija nomiris mans trusis N nav priec ga gr mata par b rn bu T pal dz skat t lietas piecgadnieka ac m B rni nav dumji vi i redz un j t sav d kApraud jos s kum un apraud jos beig s T p c es m lu gr matas

© 2021 Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend She always has things planned out ahead of time, until she meets a rude boy named Harry, with too many tattoos and piercings who shatters her plans.